FINANCUJÍ NAŠE SLUŽBY

OPZ+ – Operační program Zaměstnanost plus (od 2021)

 

Priorita 1: Budoucnost práce

Projekt IIY III - Mezinárodní stáže pro mládež (CZ.03.01.01/00/23_096/0001608)

IIY III – Mezinárodní stáže pro mládež

Projekt je zaměřen na aktivní začleňování nezaměstnané nebo neaktivní znevýhodněné mládeže ve
věku 15 – 29 let. Pro její aktivizaci je využíván v souladu s evropskou iniciativou ALMA nástroj
mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže.

Technické údaje

Registrační č. projektu: CZ.03.01.01/00/23_096/0001608
Datum realizace: 8. 9. 2023 – 30. 6. 2024
Způsobilé náklady: 5 182 772, 80 Kč

Počet unikátních klientů: 12

 

Projekt Ve vlastních rukách (CZ.03.01.01/00/22_019/0000662)

Ve vlastních rukách

Kombinací skupinových a individuálních aktivit, s fokusem na měkké, obecné a digitální kompetence
akcentované v Práci 4.0, POSKYTNEME DOSTUPNOU FORMU CÍLENÉ PODPORY, která s respektem
k individuálnímu nastavení, možnostem a potřebám každé osoby z CS, NASTARTUJE PROCES ŘÍZENÍ VLASTNÍ
KARIÉRY a reálně POMŮŽE SE VSTUPEM NA TRH PRÁCE minimálně 90 neaktivním ženám s dětmi do 15 let
v Jihočeském kraji a Kraji vysočina.

Technické údaje

Registrační č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000662
Datum realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025
Způsobilé náklady: 8 330 095, 40 Kč
Počet unikátních klientů: 90

 

Stále ve hře (CZ.03.01.02/00/22_037/0002609)

Stále ve hře

Projekt pomůže 72 ženám z Jihočeského kraje starším padesáti let zlepšit své schopnosti, znalosti a motivaci k udržení své pracovní kariéry, ať již setrváním ve stávající pracovní pozici nebo její změnou a v důsledku toho k prevenci odchodu do předčasného důchodu. Podpora je zaměřena na digitální kompetence, zdraví a životní styl, měkké a obecné kompetence, pracovněprávní problematiku, finanční gramotnost, schopnost pracovat se změnou a well-being.

Technické údaje

Registrační č. projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002609
Datum realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Způsobilé náklady: 4 789 783,04 Kč
Počet unikátních klientů: 72

Podnikám a vynikám (CZ.03.01.02/00/22_037/0002624)

Podnikám a vynikám

Projekt přispěje prostřednictvím modulárních aktivit se silným akcentem na individuální podporu, sdílení zkušeností a praktickou aplikaci znalostí a dovedností do podnikatelské reality ke stabilizaci a rozvoji podnikatelských aktivit 48 žen nad 50 let ze tří krajů. Zároveň tím podpoříme jejich prevenci ohrožení chudobou v důchodovém věku.

Technické údaje

Registrační č. projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002624
Datum realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Způsobilé náklady: 4 792 894,85 Kč
Počet unikátních klientů: 48

Priorita 2: Sociální začleňování

Projekt Krok do známa (CZ.03.02.02/00/22_017/0000961)

Krok do známa

Kombinací modulárních aktivit rozložených do tří let a založených na zážitkové pedagogice,
multidisciplinárním a osobním přístupu, participaci CS a kooperaci s vychovateli podpoříme osobní
rozvoj a prohloubení funkčních znalostí v klíčových tématech bydlení, peněz, práce a vztahů u
nejméně 115 dětí ve věku 15+ ze 14 dětských domovů v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina.
Pomůžeme tak významně snížit riziko zásadního selhání v klíčových oblastech života po jejich
odchodu z DD.

Technické údaje

Registrační č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000961
Datum realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Způsobilé náklady: 9 218 256, 25 Kč
Počet unikátních klientů: 115

 

Minulé

OPZ– Operační program zaměstnanost (od 2016)

investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání

 • projekt Vozataj (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004031)
 • projekt Vozataj II(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009225)
 • projekt Vozataj III(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012543)
 • projekt Zpátky ve hře(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334)
 • projekt Vítr do plachet(CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012463)

investiční priorita 1.2 Rovnost žena mužů

projekt Začni hned !(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003237)

 • projekt Začni hned ! II(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011666)
 • projekt V práci jako doma(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003114)
 • projekt V práci jako doma II(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011675)
 • projekt Pro změnu pro sebe(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003251)
 • projekt Trochu méně horké léto(CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000280)
 • projekt Trochu méně horké léto II(CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008047)
 • projekt Trochu méně horké léto IV(  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016406)

investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

 • projekt V  jednom kole(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001159)
 • projekt V  jednom kole II(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424)
 • projekt Fénix(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001353)
 • projekt Fénix II(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450)

investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 • projekt Zpátky ve hře v MAS Růže(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010161)
 • projekt Zpátky ve hře v MAS Šipka(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014923)
 • projekt Zpátky ve hře v MAS Třeboňsko(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010428)
 • projekt Zpátky ve hře v MAS Český les(CCZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015756))

investiční priorita 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

 • projekt Attavena Melior II(CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009615)
 • projekt Attavena Melior(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002071)
 • projekt IIY – Mezinárodní stáže pro mládež(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000621)
 • projekt IIY II – Mezinárodní stáže pro mládež(CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011125)

prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 • projekt DigCompEdu pro základní školy(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012400)

 OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání (2014–2015)

 • projekt Mám pod čepicí(CZ.1.07/3.1.00/50.0021)

oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (2011–2013)

 • projekt Jak na to(CZ.1.07/3.2.08/02.0036)

OPPA – Operační program Praha adaptabilita

2. prioritní osa – Podpora vstupu na trh práce (2008–2010 a 2015)

 • projekt Nastupte si(CZ.2.17/2.1.00/37101)
 • projekt V práci jako doma(CZ.2.17/2.1.00/31617)

OPLZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

oblast podpory 2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti (2010–2015)

 • projekt V práci jako doma(CZ.1.04/2.1.01/D8.00038)
 • projekt Vítr do plachet(CZ.1.04/2.1.01/91.00262)
 • projekt Jak se neztratit(CZ.1.04/2.1.01/44.00167)

oblast podpory 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (2011–2015)

 • projekt Vozataj II(CZ.1.04/3.3.05/96.00048)
 • projekt Vozataj (CZ.1.04/3.3.05/68.00078)

oblast podpory 3.4. Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života (2009–2014)

 • projekt Podnikám a vynikám(CZ.1.04/3.4.04/88.00359)
 • projekt Lehké motivačno(CZ.1.04/3.4.04/26.00488)
 • projekt Umanutý zavináč(CZ.1.04/3.4.04/26.00469)

oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce (jako partner sdružení Reintegra, 2012–2015)

 • projekt Tematická síť (CZ.1.04/5.1.01/77.00067)

OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů

 • opatření 3.2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce (2005–2007)
 • opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání (2006–2008)
 • opatření 3.2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (2006–2008)
 • opatření 3.1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání (2006–2008)

Další sponzoři

 • GRUNDTVIG – Program celoživotního učení (workshopy, 2012)
 • CIDA – Canadian International Development Agency (2005)
 • PAHRE 2003 RLZ – opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti
 • PHARE – Rozvoj občanské společnosti (NROS, 2002–2005)
 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (2007–2017)
 • Nadace města České Budějovice pro podporu vědy a vzdělávání (2000)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (program Gabriel, 2001)
 • Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov (2002)
 • Nadace český hudební fond (2001–2003)
 • Nadace ČEZ (2012)
 • Open Society Fund (2002)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1999–2004)
 • Biologická fakulta Jihočeské univerzity (1999–2004)
 • Městský úřad České Budějovice (1999–2003)
 • Okresní úřad České Budějovice (1999–2002)
 • Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP (2000–2002)
 • Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání a osvěty“ (1999–2002)