Projekty

PROJEKTY

Vozataj

Podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti a sociální stability pacientů Psychiatrické nemocnice v Jihlavě pomocí modulárního vzdělávacího a poradenského programu propojeného s terapeutickým procesem. Důraz klademe na individuální přístup a participaci klienta. Projektem podpoříme vyšší úspěšnost léčby závislostí a cílené praktické kroky klienta po jeho odchodu z nemocnice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004031
červen 2017 až květen 2019
5 055 570,63 Kč (plán)
150 unikátních klientů (plán)

Vozataj II

Podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti a sociální stability pacientů Psychiatrické nemocnice v Jihlavě, Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře a Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Pomocí vzdělávacího a poradenského programu, který je vhodně propojen s terapeutickým procesem, se snažíme klienta vybavit praktickými znalostmi a dovednostmi. Chceme klientovi poskytnout něco konkrétního, část vzdělávání je tedy potvrzena celostátně platným osvědčením. Nabízíme pracovní poradenství a podporu na pracovním místě. Klademe důraz na individuální přístup a participaci klienta. Projektem podpoříme vyšší úspěšnost léčby závislostí a cílené praktické kroky klienta po jeho odchodu ze zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009225
červenec 2019 až červen 2021
5 999 890,63 Kč (plán)
250 unikátních klientů (plán) 

Vozataj III

Zlepšíme zaměstnatelnost a sociální stabilitu pacientů Psychiatrické nemocnice v Jihlavě, Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře a terapeutické komunity Němčice. Pomocí modulárního vzdělávacího a poradenského programu propojeného s terapeutickým procesem pomůžeme 54 klientům v nebagatelním a nejméně 106 dalším v bagatelním rozsahu. Důraz klademe na individuální přístup a participaci klienta. Podpoříme vyšší úspěšnost léčby závislostí a cílené praktické kroky klienta při hledání zaměstnání.

TECHNICKÉ ÚDAJE
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012543
duben 2020 – září 2022
6 934 362,50 Kč
Pro 160 unikátních klientů 

Zpátky ve hře

Projekt určený rodičům s dětmi do 15 let tentokrát přivážíme do obcí na rozhraní krajů Jihočeského, Středočeského, Plzeňského a Vysočiny. Budeme se věnovat nejméně 132 rodičům, které podpoříme ve snaze navrátit se po rodičovské dovolené do práce. Prostřednictvím uceleného pětiměsíčního programu oprášíme a rozvineme pozapomenuté dovednosti v oblasti počítačů, komunikace, prezentace. Pomůžeme klientům objevit jejich skrytý potenciál a zvýšit sebevědomí při ucházení se o pracovní místa. Po ukončení programu jim dále nabízíme individuální podporu v podobě koučinku, dotovaných pracovních stáží a dalšího vzdělávání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002334
září 2016 – srpen 2018
4 411 920,48 Kč
121 klientů

Vítr do plachet

Podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 120 žen s malými dětmi ve 3 až 6 obcích z krajů JHC, STC, VYS, PLK. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci aktivit. Uskutečníme 12 komplexních půlročních programů s následnou individuální podporou prohlubující kvalifikaci a dovednosti a posilující schopnost uskutečňovat změny ve vztahu k trhu práce. Aktivity budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce s klíčovými stakeholdery z daných obcích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012463
březen 2020 – únor 2022
9 123 285,00 Kč
Pro 96 unikátních klientů

Začni hned!

Projekt podpoří ženy s dětmi do 15 let pro jejich lepší uplatnění na trhu. Důraz je přitom kladen na 3 hlavní příčiny problému klientek: absence vyhovujícího dalšího profesního vzdělávání, nevhodné podmínky u zaměstnavatelů a psychosociální bariéry klientek. Na tyto příčiny komplexně reaguje 5 aktivit s cílem úspěšné podpory alespoň 76 žen a podpoření 12 pracovních míst v oboru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003237
červenec  2017 až červen 2019
5 841 649,23 Kč
112 unikátních klientů

Začni hned! II

Uceleným vzdělávacím programem podpoříme 132 žen s dětmi do 15 let v jejich lepším uplatnění na trhu práce, které spočívá ve zvýšené schopnosti zastávat manažersky náročnější a více technicky orientované pracovní pozice nebo role v pracovních týmech v oborech Vývojář webu a multimédií a Online marketing. V těchto oborech je zároveň vyšší možnost uplatnit flexibilní formy práce. Napomůžeme snížení rizika pay gap u těchto žen a zároveň zvýšíme jejich schopnost skloubit práci s péčí o rodinu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011666
leden 2020 až červen 2022
7 786 023,75 Kč (plán)
132 klientů (plán)

V práci jako doma

Projekt zlepší potenciál pro pracovní a sociální uplatnění se zohledněním problematiky rovných příležitostí žen s malými dětmi. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci projektu. Uskutečníme 12 komplexních půlročních programů s další následnou individuální podporou klientek. Nezávisle na tom podpoříme dalších 100 rodin z periferních oblastí formou motivačně-vzdělávací online hry a miniworkshopů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003114
únor 2017 – leden 2019
5 552 472,56 Kč
172 klientů

V práci jako doma II

Podpoříme 132 žen na MD/RD, které se v dohledné době chtějí nebo by se mohly vrátit ke svému zaměstnavateli. Podstatou projektu je pro tyto ženy nalézt optimální individuální řešení, na tento návrat je ve spolupráci se zaměstnavatelem připravit a zároveň jim ho i umožnit. Nástrojem jsou aktivity, které kombinují motivační, vzdělávací, psychosociální a terapeutickou složku. Našim cílem je mít na konci procesu spokojenou ženu, která je přínosná jak v roli matky tak v roli zaměstnankyně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011675
leden 2020 až červen 2022
9 540 743,75 Kč (plán)
132 klientů (plán)

Pro změnu pro sebe

Projekt zlepší potenciál pro pracovní a sociální uplatnění se zohledněním problematiky rovných příležitostí žen s malými dětmi ve 3 až 5 okrajových částech Prahy. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci projektu. Uskutečníme 12 komplexních půlročních programů s další následnou individuální podporou klientek. Nezávisle na tom podpoříme dalších 100 rodin z periferních oblastí formou motivačně-vzdělávací online hry a miniworkshopů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003251
červenec 2017 až červen 2019
5 523 966,74 Kč
263 unikátních klientů

Trochu méně horké léto

Cílem projektu je ulevit zaměstnaným rodičům od starostí s hlídáním v době letních prázdnin tím, že pro jejich děti zajistíme plnohodnotný program na týdenním příměstském táboře v místě bydliště. S tímto projektem jsme se rozhodli jít do menších obcí, kde podobná nabídka obvykle chybí. Spolupracujeme s místními školami a snažíme se o zapojení místních obyvatel do organizace tábora. Celkem jsme uspořádali 60 týdenních táborů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000280
duben 2016 až říjen 2017
2 389 787,06 Kč
497 unikátních klientů

Trochu méně horké léto II

Cílem projektu je ulevit zaměstnaným rodičům od starostí s hlídáním v době letních prázdnin tím, že pro jejich děti zajistíme plnohodnotný program na týdenním příměstském táboře v místě bydliště. S tímto projektem jsme se rozhodli jít do menších obcí, kde podobná nabídka obvykle chybí. Spolupracujeme s místními školami a snažíme se o zapojení místních obyvatel do organizace tábora. Do vybraných obcí se vrátíme dva roky po sobě a celkem uspořádáme 60 týdenních táborů. V jedné obci pořádáme i tři tábory za léto.

Tábory jsou určeny pro děti rodičů zaměstnaných, podnikajících nebo rodičů, kteří jsou evidováni na úřadu práce a aktivně si hledají práci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000280
duben 2016 až září 2017
2 451 925 Kč (plán)
360 unikátních klientů (plán)

Trochu méně horké léto IV

Projekt je zaměřený na realizaci 200 příměstských táborů ve 42 školách ve čtyřech krajích. Podpora je cílená do míst, kde obdobná podpora rodičů chybí zcela, nebo není kapacitně dostačující. Realizace projektu přispěje k řešení péče o děti během prázdnin i školního roku, a to pro nejméně 728 unikátních rodičů aktivně působících na trhu práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016406
leden 2021 – září 2022
8 641 894,80 Kč
pro 430 unikátních klientů

V jednom kole I

Ženy na rodičovské dovolené jsou vystaveny neúměrnému tlaku okolí. Očekává se, že zvládnou bez potíží výchovu dětí, péči o domácnost, že nevypadnou ani z role partnerky a především, že se brzy vrátí na trh práce, který se ovšem neustále proměňuje. V tomto projektu se Attavena opět obrací ke své klíčové cílové skupině – maminkám na rodičovské dovolené – a poskytne jim nejkomplexnější podporu, jakou v projektech zatím poskytovala. Pro 264 rodičů z několika krajů máme připraveny dlouhodobé kurzy, skupinovou i individuální podporu, které jim pomohou zvýšit vlastní sebevědomí a najít nové možnosti společenského a pracovního uplatnění.

Rozvíjíme zde osvědčený koncept Virtuální firmy doplněný webináři, nechybí ani kurzy Orientace na trhu práce, kde si rodiče za spolupráce odborníka aktualizují životopis a vyzkouší si pohovor na nečisto. Z našich zkušeností vyplývá, že účastnice kurzů mají motivaci se po jejich skončení stále potkávat, proto jsme do tohoto projektu zařadili i následná skupinová setkání. Samozřejmostí v projektu je hlídání dětí během většiny aktivit, bez kterého by účast pro mnohé z nich nebyla možná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001159
červenec 2016 až červenec 2019
Rozpočet 14 039 589,91 Kč
361 unikátních klientů

V jednom kole II

Ženy na rodičovské dovolené jsou vystaveny neúměrnému tlaku okolí. Očekává se, že zvládnou bez potíží výchovu dětí, péči o domácnost, že nevypadnou ani z role partnerky a především, že se brzy vrátí na trh práce, který se ovšem neustále proměňuje. V tomto projektu se Attavena opět obrací ke své klíčové cílové skupině – maminkám na rodičovské dovolené – a poskytne jim nejkomplexnější podporu, jakou v projektech zatím poskytovala. Pro 264 rodičů z několika krajů máme připraveny dlouhodobé kurzy, skupinovou i individuální podporu, které jim pomohou zvýšit vlastní sebevědomí a najít nové možnosti společenského a pracovního uplatnění.

Rozvíjíme zde osvědčený koncept Virtuální firmy doplněný webináři, nechybí ani kurzy Orientace na trhu práce, kde si rodiče za spolupráce odborníka aktualizují životopis a vyzkouší si pohovor na nečisto. Z našich zkušeností vyplývá, že účastnice kurzů mají motivaci se po jejich skončení stále potkávat, proto jsme do tohoto projektu zařadili i následná skupinová setkání. Samozřejmostí v projektu je hlídání dětí během většiny aktivit, bez kterého by účast pro mnohé z nich nebyla možná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006424
červenec 2018 až červen 2021
rozpočet 14 981 178,00 Kč
pro 264 unikátních klientů

Fénix

Další z projektů, ve kterých se Attavena stává součástí programu Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře. Během léčby jsou pacienti uvedeni do stavu jakési sociální izolace, která sice zvyšuje účinnost léčby, ale s níž se musí klient léčebny po návratu do života vyrovnat. Projekt Fénix má klientům léčebny pomoci povstat z popela své závislosti a vrátit se do normálního života. Proto se snažíme už během léčby posílit jejich zaměstnanecké kompetence tréninkem týmové spolupráce a pracovních návyků ve Virtuální firmě a poskytuje pracovní poradenství. Plánujeme např. kurzy Orientace na trhu práce a následnou podporu při hledání zaměstnání. Propojením aktivit léčebny a projektových aktivit realizovaných Attavenou dochází ke zvýšení úspěšnosti léčby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001353
červenec 2016 až červen 2019
rozpočet 5 654 446,99 Kč
696 unikátních klientů

Fénix II

Projekt navazuje na Fénixe a prodlužuje dobu spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr až do roku 2021. Během léčby jsou pacienti uvedeni do stavu jakési sociální izolace, která sice zvyšuje účinnost léčby, ale s níž se musí klient léčebny po návratu do života vyrovnat. Projekt Fénix II pomáhá klientům léčebny povstat z popela své závislosti a vrátit se do normálního života. Proto se snažíme už během léčby posílit jejich zaměstnanecké kompetence tréninkem týmové spolupráce a pracovních návyků ve Virtuální firmě, nabízíme také pracovní poradenství v kurzech Orientace na trhu práce a podporu při hledání zaměstnání. Propojením aktivit léčebny a projektových aktivit realizovaných Attavenou dochází ke zvýšení úspěšnosti léčby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006450
červenec 2018 až červen 2021
rozpočet 5 283 637,50 (plán)
pro 400 unikátních klientů (plán)

Attavena Melior

Projekt podpořil profesionalizaci a rozvoj Attaveny, o.p.s. v oblastech identifikovaných procesním auditem, který provedlo Centrum dohody, s.r.o. Po patnácti letech aktivní a bohaté činnosti jsme se dostali do bodu, kdy se můžeme dál významně posunout jenom s komplexní vnější odbornou pomocí. Co jsme sami mohli, jsme se již naučili. Na tomto základě jsme připraveni udělat významné kroky na cestě k lepší Attaveně a kvalitnějším a stabilnějším službám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002071
červenec 2016 až červenec 2018
1 369 438,84 Kč
25 unikátních klientů

Attavena Melior II

Projekt podpořil aplikaci vybraných nástrojů a principů Age managementu do života vzdělávací organizace za účelem stabilizace její akceschopnosti a podpory profesního a osobního rozvoje zaměstnanců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009615
leden 2019 až prosinec 2021
2 434 812,50 Kč
20 unikátních klientů

IIY – Mezinárodní stáže pro mládež

International Internship for Youths je projekt na podporu mladých lidí od 15 do 30 let, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni na trhu práce. V rámci projektu jsme oslovili zhruba 600 osob. Po pečlivém výběru jsme je zapojili do příprav na zahraniční stáž ve Valencii (Španělsko). Kandidáti na stáž se učili španělsky či anglicky, získali praktické informace o španělské kultuře, mentalitě a pracovním trhu. Z těchto kandidátů pečlivým výběrem jsme určili 20 lidí a 4 náhradníky, které jsme vyslali na tříměsíční pracovní stáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000621
červenec 2016 až březen 2018
8 451 276,13 Kč
35 unikátních klientů

IIY II – Mezinárodní stáže pro mládež

International Internship for Youths II je projekt zaměřený na podporu mladých lidí od 18 do 30 let, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Aktivity projektu směřují k jejich aktivizaci a zvyšují jejich šanci pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím mezinárodní mobility. Základem je individuální a dlouhodobá práce s klientem. Před odjezdem projdou klienti ještě v ČR přípravou na pobyt a práci v zahraničí. Tříměsíční stáže se uskuteční ve Španělsku, kde budou klienti docházet do práce a účastnit se skupinových volnočasových aktivit. I po návratu domů budou mít možnost další podpory na své cestě do zaměstnání nebo při dokončení studií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.3.X/0.0/.0.0/16_059/0011125
říjen 2019 až září 2021
7 789 225 Kč (plán)
24 unikátních klientů (z nichž 16 odjede stáž)

Zpátky ve hře v MAS Růže

Podpoříme aktivní sociální začleňování a zlepšení zaměstnatelnosti 40 žen s malými dětmi ve 3 až 4 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS Růže. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci projektu. Uskutečníme 4 komplexní půlroční programy s následnou podporou další sociální interakce klientek a jejich individuálních akčních plánů. Aktivity budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce s klíčovými stakeholdery z daných obcích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010161
červenec 2019 až červen 2021
2 078 875,00 Kč (plán)
32 klientů (plán)

Zpátky ve hře v MAS Šipka

 Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 60 osob z CS ve 3 až 5 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS Šipka. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci KA. Uskutečníme 6 komplexních půlročních programů s následnou podporou další interakce účastníků, jejich individuálních akčních plánů a konkrétních kroků vedoucích k zapojení na trh práce. KA budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce se stakeholdery z daných obcích.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014923
leden 2020 – prosinec 2022
4 648 522,50 Kč
Pro 48 unikátních klientů

Zpátky ve hře v MAS Třeboňsko

Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 60 žen s malými dětmi do 15 let v až 5 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS. Uskutečníme 6 komplexních programů s následnou podporou další interakce klientek, jejich individuálních akčních plánů a konkrétních kroků vedoucích k zapojení se na trh práce. Aktivity budou realizovány v rámci místních komunit za spolupráce s klíčovými stakeholdery z daných obcích. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010428
leden 2021 – prosinec 2022
2 758 992,50 Kč
pro 48 unikátních účastníků

Zpátky ve hře v MAS  Český les

Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 60 žen s malými dětmi do 15 let v až 5 Aktivně podpoříme zlepšení zaměstnatelnosti 30 osob z CS ve 2 až 3 obcích a jejich spádových oblastech na území MAS Český les. Důraz klademe na zapojení CS s vícenásobným znevýhodněním a na participaci CS na realizaci KA.  

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015756
leden 2021 – prosinec 2022
2 164 663,75 Kč
pro 30 unikátních účastníků

DigCompEdu pro základní školy

Projekt pro 11 ZŠ s pedagogickými sbory v rozmezí od 3 do 40 osob. Prostřednictvím ročního vzdělávacího programu, který kombinuje skupinové a individuální vzdělávání s důrazem na osobní interakci, podpoříme zlepšení digitálních kompetencí celkem u 110 pedagogických pracovníků. Vzdělávání pokryje pět oblastí z Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů s maximálním zacílením na identifikované potřeby jednotlivých účastníků. Na základě této praxe vznikne Digitální vzdělávací program dostupný online.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012400
leden 2020 až prosinec 2022
9 217 775,00 Kč (plán)
11 partnerských škol (plán)