Metoda DISC odhalí vaši osobnost

Metoda DISC odhalí vaši osobnost

Na víkendových vzdělávacích workshopech pro maminky pořádáme školení zejména ve verbální i neverbální komunikaci. Jeden ze vzdělávacích bloků se tradičně zaměřuje na analýzu osobnosti. Když člověk zjistí, jaký je, lépe se pak dorozumí s ostatními. V následujícím textu vám profesionální kouč Karel Kunc představí metodu DISC, kterou na svých školeních používá.

CO JE METODA DISC?

Metoda DISC je jedna z nejvíce používaných a všeobecně přijímaných metod, která jednoduchou a pozitivní formou popisuje lidské chování. Je ověřena více než 45 miliony uživatelů po celém světě, což je více než kterákoli jiná metoda zabývající se typem osobnosti.

Vzhledem k tomu, že se tato metoda zaměřuje na normální a pozorovatelné chování lidí je vhodná pro použití
v prostředí pracovním, domácím i sociálním. Není to metoda, která řeší psychologicky nebo psychicky abnormální chování jedince.

CÍL APLIKACE METODY DISC V PRAXI

Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy ve vlastním i v jiných pracovních týmech, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery, dodavateli a zákazníky. Je to základ pro rozvoj manažerských i obchodních dovedností.

Vzdělávací blok nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí ověřeného nástroje – Metody DISC. Tato metoda je oproti jiným přístupům pozitivní, jednoduchá a snadno použitelná v praxi. Díky ní účastníci porozumí lépe sobě, svému chování, motivům, silným i slabým stránkám. Na základě tohoto poznání zdokonalí sebeprezentaci a zefektivní sebeprosazení v přímé komunikaci.

Pochopení a respektování odlišností ostatních, umět s nimi pracovat a přizpůsobit se jim je základem prevence proti konfliktům na pracovišti i mimo něj, což zefektivňuje práci v týmu a přispívá k lepší komunikaci.

Na kurzech Attaveny se metoda DISC osvědčila jako zábavný a efektivní způsob sebepoznání, ale i způsob jak pochopit jednání druhých.

Karel Kunc, profesionální lektor a kouč